ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

 

С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ТРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

НА 26 ЯНУАРИ 2018 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА „КМЕТ НА КМЕТСТВО”.

 

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.26, СЪЗДАВАНЕ НА ЧЛ.26Б /НОВ/ И ЧЛ.26В /НОВ/ В РАЗДЕЛ ІІІ, СЪЗДАВАНЕ НА §7 /НОВ/ ПРЗ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.56 „Б” В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО И НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 Г.

       

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г. НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

        

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА НА РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТВОРЦИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА.

        

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА БУТИЛИРАНА ВОДА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ И ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНА ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА, СОЦИАЛНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.

        

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА В ТАЙЛАНД.

        

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТ: „СПОРТЕН КОМПЛЕКС”, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.714.165 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО, С АДРЕС: ГР.ХАСКОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО, УЛ. „ТИМОК” №1-Б, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.714.165.2, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.ХАСКОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО, С ГРАНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ: СЕВЕР – 77195.714.163 - УЛИЦА, ИЗТОК – 77195.714.190 - УЛИЦА,  ЮГ – 77195.723.1 - УЛИЦА, ЗАПАД 77195.714.164 ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УСЛУГИ ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС „ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩ ЦЕНТЪР ЗА ПОДБОР, ПОДГОТОВКА, ТРЕНЬОРСКО И МЕНИДЖЪРСКО РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАТЕЛИ ПО ТЕНИС”, КАКТО И ЗА ЧАСТИЧНО РАЗШИРЯВАНЕ, ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЧАСТИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯ.

        

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

               

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: НАМАЛЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „МАРИНА” – ГР.ХАСКОВО.

        

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РАЗКРИВАНЕ СОЦИАЛНАТА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ, КАТО ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ.

        

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №77195.374.40, №77195.374.41 И №77195.374.31 В М. „ХАЛИЛОВО”, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.ХАСКОВО.

       

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.186.23, М. „КАЗАН ТОПРА”, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.ХАСКОВО.

        

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА КВ.62 И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА КВ.63, ГР.ХАСКОВО.

        

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПЛАН-СХЕМА ЗА ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №77195.300.32 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО И ИМОТИ №000128, №000130 И №000174 ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ С.ВОЙВОДОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО, КАТО ЧАСТ ОТ КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ЗА СТРОЕЖ: „ТРАСЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ ГР.ХАСКОВО – ЮГ 1”.

        

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ДОПЪЛВАНЕ С ПЛАН-СХЕМА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ С ТРАСЕ: БУЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ”, УЛ. „БАЧО КИРО”, УЛ. „АСЕНОВГРАД”, УЛ. „ПРОХЛАДА” И УЛ. „АХРИДА”, ГР.ХАСКОВО.

        

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА НОВ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА БУЛ. „Г.С.РАКОВСКИ”, ЗАСЯГАЩ КВ.1, КВ.4, КВ.8, КВ.639 И КВ.714 ПО ПЛАНА НА ГР.ХАСКОВО.

        

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ М.ЮЛИ 2017 Г. ДО М.ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

        

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО” – ДИМИТЪР ЖЕЧЕВ РУСЕВ

        

25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО” – ВЕЛА ДИМИТРОВА КАЗАКОВА.

        

26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО” – ПЕЙО СТИЛЯНОВ ПАРАПАНОВ И УДОСТОЯВАНЕ С ОТЛИЧИЕТО „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ГРАД ХАСКОВО” ИЗЯВЕНИ ДЕЯТЕЛИ, ТРЕНЬОРИ И СЪСТЕЗАТЕЛИ ПО БАСКЕТБОЛ.

        

27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ С ОТЛИЧИЕТО „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ГРАД ХАСКОВО”

        

28.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

На  22 януари 2018 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 17.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика      - 17.30 ч.

 

 

 

На  23 януари 2018 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                  - 16.30 ч.

 

 

 

 

На 24 януари 2018 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания           - 16.00 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                  - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                              - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                 - 18.00 ч.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/