С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №939 от 15.12.2017 г. по Адм.дело №1077/2017 на Административен съд – Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково разпоредбата на чл.15, т.4 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

         ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на Окръжна прокуратура – Хасково разноски по делото  в размер на 20.00 /двадесет/ лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

         Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест  или ако те са отхвърлени.