С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №905 от 15.12.2017 г. по Адм.дело №689/2017 на Административен съд – Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, Съдът

 

Р Е Ш И:

 

          ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.6, ал.2, т.8 и чл.36, ал.1, т.2 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Хасково. 

         ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати в полза на Окръжна прокуратура – гр.Хасково направените по делото разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лева.

         Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен Съд на Република България в 14-дневен срок.

         Решението да се обнародва по реда на чл.194 от АПК.