ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.2 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

 

         

С В И К В А М:

 

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ

НА 21 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОД. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

 

 

                                       

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. ПОВТОРНО ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2017 Г., В ЧАСТТА Й РАЗДЕЛ І: ИЗМЕНЕНИЕ В ДЕЛА НА ПЛАНИРАНИТЕ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ С ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ „ТРАНСФЕРИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ”.

 

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

На  19 декември 2017 г. /вторник/:

 

ПК по бюджет и финанси                                               - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                  - 17.30 ч.

 

 

 

 

 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/