ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

          

С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ДВАДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ

НА 15 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

       

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В КОМИСИЯТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНА ЗДРАВНА КАРТА.   

      

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ХАСКОВО” С РЕГ. № В ИСУН: BG16RFOP001-5.001-0025-M001, ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  BG16RFOP001-5.001 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА” ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 5 „РЕГИОНАЛНА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА” НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”.

 

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО.

 

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОМЕНИ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ, СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ И КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО КЪМ 30.09.2017 Г.

        

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2017 Г.

       

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ХАСКОВО 2017-2019 Г. (ПО ЧЛ.197, АЛ.1 И АЛ.2 НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ).

        

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА НА РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА НА МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТВОРЦИ.

        

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.739.176 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.

               

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.723.262 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.    

        

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИСКАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ВЪРХУ ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ „Н.Й.ВАПЦАРОВ” – ГР.ХАСКОВО.

        

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДСЛОН НА БЕЗДОМНИ ЛИЦА.

        

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЯНА НА НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТ С №000145 – ОТ ПАСИЩЕ МЕРА, В НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ  - ГРОБИЩЕН ПАРК В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.НИКОЛОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2018 Г. ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО; ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, КАКТО И НАЧАЛНИ И ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ИГЛОЛИСТНА И ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА ПО КАТЕГОРИИ.

           

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ.

        

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ЗА ДОПЪЛВАНЕТО МУ С ПЛАН-СХЕМА ЗА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ПО УЛ. „БАЧО КИРО”, В УЧАСТЪКА ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ №77195.741.103, №77195.741.241 И №77195.741.294 ДО СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГРАДА; ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ОБХВАТА НА ПОЛСКИ ПЪТ С ИДЕНТИФИКАТОР №77195.374.29 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ХАСКОВО.

        

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПО ЧЛ.110, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗУТ – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ И ИМОТИ ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА, НА КВ.1101 И КВ.1105 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КАМЕНЕЦ”, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.16А ОТ ЗУТ.

       

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.186.23, М. „КАЗАН ТОПРА”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.

        

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.186.33, М. „КАЗАН ТОПРА”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.

        

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.184.63, М. „КАЗАН ТОПРА”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.

        

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОКАРВАНЕ И УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ ПРЕЗ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ С НТП – ПАСИЩЕ/МЕРА И РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ПИ №77195.707.27 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.

        

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИМЕНУВАНЕ НА УЛИЦИ В С.КОНУШ, ОБЩИНА ХАСКОВО.

       

25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

26.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

На  11 декември 2017 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 17.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика       - 17.30 ч.

 

 

 

На  12 декември 2017 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                   - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                               - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата       - 18.00 ч.

 

 

 

На 13 декември 2017 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания           - 16.30 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни

програми и международни връзки                                - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                 - 17.30 ч.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/