С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №696а от 06.11.2017 г. по Адм.дело №498/2017 на Административен съд – Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - Хасково  разпоредбата на чл.4, т.2 в частта й относно думата „религиозно” от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково.

         ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на Окръжна прокуратура – Хасково разноски  по делото в размер на 20.00 /двадесет/ лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

         Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени.