С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №692 от 19.10.2017 г. по Адм.дело №421/2017 на Административен съд – Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково разпоредбите на чл.2, ал.1, т.4; чл.4, ал.1, т.4 и т.5; Раздел V чл.32-чл.36 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

         ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ  разпоредбите на чл.57 и чл.57а, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

         ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на Окръжна прокуратура – Хасково разноски  по делото в размер на 20.00 /двадесет/ лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

         Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени.