ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1, ЧЛ.45, АЛ.5, АЛ.7 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

    

С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ДВАДЕСЕТ И СЕДМО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ

НА 13 НОЕМВРИ 2017 ГОД. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 10.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

 

                                       Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Повторно разглеждане на Докладна записка от общинските съветници от Представителна група на ПП ГЕРБ относно: разпределение на допълнително финансиране на детско-юношеския спорт, отпускане на средства за подпомагане развитието на любителското изкуство, финансиране на Регионален исторически музей – Хасково, корекция на разчета за финансиране на капиталовите разходи и актуализация на бюджета на Община Хасково за 2017 г.,  във връзка с постъпило Възражение на Кмета на Община Хасково вх.№П-335-7 от 02.11.2017 г. против Решение №560 от 27.10.2017 г. на Общински съвет – Хасково относно:

 

         „На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3  и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 59, ал. 3 и ал. 4, чл.62, ал. 1, т. 7 от Закона за физическото възпитание и спорт, чл.40, ал.2, т.2 от Закона за културното наследство и чл.18, ал.2, т.7 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на Община Хасково за 2017 год., както следва:

 

  1. В разходен параграф за развитие на детско-юношеския спорт, сумата се завишава със 100 000 лева.
  2. Одобрява разпределение на допълнителни средства в размер на 100 000 лева за спортните клубове на територията на Община Хасково за развитие на детско-юношеския спорт, съгласно Приложение №1 към настоящото решение.
  3. Параграфите за предоставен целеви трансфер и разходи за субсидии за култура се завишават с 81 000 лева.
  4. Одобрява разпределение на сумата в размер на 81 000 лева за финансиране на културни институти, изявени местни любителски състави и дружества в сферата на културата и изкуството, съгласно Приложение №2 към настоящото решение.

     5. Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи със собствени средства и актуализация на разходната част в дела на местните дейности на бюджета за 2017 год. на Община Хасково, както следва:

 

Параграф

Предвидено

Да стане

Разлика в лв.

1

§52-00 Придобиване на ДМА

3 001 157

 2 820 157

 -181 000

 

Общо по бюджета за капиталови разходи за 2017г.

4 697 781

4516 781

 -181 000

 

 

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

На 10 ноември 2017 г. /петък/:

 

ПК по образование, култура и вероизповедания                    - 16.00 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                           - 16.30 ч.            -

 

ПК по бюджет и финанси                                                        - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                           - 17.30 ч.

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

    СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/