С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №446 от 07.07.2017 г. по Адм.дело №380/2017 на Административен съд – Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбите на чл.67, ал.1 в частта „от 100 до 1000 лв.” от Наредба за управление на общинските пътища, приета от Общински съвет – Хасково.

         ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на Окръжна прокуратура – Хасково разноски  по делото в размер на 20.00 /двадесет/ лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

         Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени.