ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

                               ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Таня Захариева – председател на Общински съвет-Хасково

 

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет –

                  Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2017 г.

                  до м.юни 2017 г. вкл.

               

        Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

        С оглед разпоредбата на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на Общински съвет е задължен да представя два пъти годишно отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии. Отчетът се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

        С тази докладна записка представям на вашето внимание Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2017 г. до  м.юни 2017 г. вкл., който е приложен към докладната записка. Представеният отчет е фактологичен по своя характер и представя накратко работата на Общински съвет - Хасково.

        Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

                                       Р Е Ш Е Н И Е:

 

        На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2017 г. до м.юни 2017 г. вкл.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                        /Таня Захариева/ 

 

 

 

 

 

                                         ОТЧЕТ

 

   за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите

комисии за периода от м.януари 2017 г. до  м.юни 2017 г.

 

 

        Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         През отчетния период – от м.януари 2017 г. до м.юни 2017 г. вкл., Общински съвет – Хасково проведе 6 заседания /5 редовни и 1 извънредно/.  Приети са общо  130 решения.       Председателският съвет в състав: председателят на ОбС, заместник-председателят на ОбС и председателите на представителните групи,  е провел 5 заседания, които са свързани предимно с обсъждане и одобряване на дневния ред на предстоящи заседания на Общински съвет – Хасково.

        Извън статистиката, през отчетния период преобладаващите докладни записки, които са обсъждани на заседанията на Общинския съвет, са свързани предимно с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: отдаване под наем на обекти общинска собственост, продажби на общински имоти; одобряване проекти за подробни устройствени планове; изменения и допълнения на действащите наредби, участие по оперативни програми, както и приемане на годишните счетоводни отчети на общинските търговски дружества.

В изпълнение на разпоредбите на Закона за публичните финанси, с Решение №359 от 27.01.2017 г. на Общински съвет – Хасково, бе приет бюджета на Община Хасково за 2017 г., а с Решение №439 от 26.05.2017 г. отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2016 г.

С Решение №358 от 27.01.2017 г. бе  приета Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 г., а с Решение №409 от 28.04.2017 г. и Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2016 г.

        Одобрен бе Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Хасково за 2016 г. /Решение №407 от 28.04.2017 г./, както и Доклад за междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Хасково за периода 2014-2020 г. /Решение №464 от 30.06.2017 г./

 

 

В сферата на здравеопазването, с  Решение №398 от 24.02.2017 г. и Решение №460 от 26.05.2017 г., на основание  Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпусна еднократна финансова помощ за лечение на тежки здравословни проблеми на двама нуждаещи се жители на град Хасково.

С Решение №441 от 26.05.2017 г.  бе дадено съгласие да се увеличат средствата от 50 000 лв. на 75 000 лв., предвидени за финансово подпомагане на процедури „ИН ВИТРО” и „ИН ВИВО” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково.

С Решение №467 от 30.06.2017 г. бяха одобрени семействата и лица, живеещи на семейна начала с репродуктивни проблеми, за финансиране на горепосочените процедури.

 

В областта на социалните дейности бяха приети следните решения:

- С Решение №387 от 24.02.2017 г.  бе предоставено право на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост за нуждите на Сдружение Българска Асоциация на хора с онкологични и др. заболявания „Живот” – гр.Хасково.

- Със свое Решение №404 от 28.04.2017 г., Общински съвет – Хасково прие Общинска програма за закрива на детето за 2017 г.

- Приет бе Годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г. в Община Хасково /Решение №405 от 28.04.2017 г./

- С Решение №406 от 28.04.2017 г. бе приет Общински план за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в Община Хасково /2017-2020 г./

- Удължен бе срока на Договор за наем за ползване на имот – общинска собственост за нуждите на  Сдружение „Клуб на инвалидите с физически увреждания”  - гр.Хасково /Решение №425 от 28.04.2017 г./

- С Решение №452 от 26.05.2017 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да предостави отново дърва за отопление от Общински горски фонд за зимния сезон на 2017/2018 г. на клубовете на пенсионерите, на читалищата, на кметствата, на детските градини по селата, както и на два спортни клуба.

- С Решения №455 и №456 от 26.05.2017 г., Общински съвет – Хасково предложи на Министерски съвет на Република България да бъдат отпуснати персонални пенсии на деца, на които е отказана наследствена пенсия.

- С Решение №462 от 30.06.2017 г., Общински съвет- Хасково даде своето съгласие Община Хасково да разработи и изпълни Проект: „Синьо лято за деца с увреждания и техните родители”, финансиран по Фонд „Социална закрила” на МТСП.

- С Решение №463 от 30.06.2017 г. Общински съвет – Хасково гарантира поемането на следните ангажименти: Създаване на две нови социални услуги на територията на Община Хасково: Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст.

 

В сферата на образованието, Общински съвет – Хасково със свое Решение №382 от 24.02.2017г. бе приет Общински план за младежта за 2017 г.

С Решение №400 от 04.04.2017 г. Общински съвет – Хасково бе приета Система за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Хасково.

С Решение №402 от 28.04.2017 г. Общински съвет – Хасково възложи на Кмета на Община Хасково да започне производство по промяна на наименованието на ГПЧЕ „Проф.д-р Ас.Златаров” – гр.Хасково в Езикова гимназия „Проф.д-р Ас.Златаров”, считано от началото на учебната 2017/2018 г.

С Решение №403 от 28.04.2017 г., бе приета Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2017 г.

За нуждите на ОУ „Хр.Смирненски” – гр.Хасково, Общински съвет – Хасково с Решение №410 от 28.04.2017 г. даде съгласие Община Хасково да започне процедура по безвъзмездно придобиване в собственост на недвижим имот – държавна собственост.

 

В сферата на културата, Общински съвет – Хасково с Решение №359 от 27.01.2017 г. бе одобрен Културен календар за 2017 г. на Община Хасково, като определените средства за мероприятия са в размер на 270 000 лева, а за читалищна дейност сумата е в размер на 467 200 лв.

С Решение №363 от 27.01.2017 г. бе открит Народния оркестър към Община Хасково.

С Решение №381 от 24.02.2017 г. бе приета Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Хасково през 2017 г.

 

В областта на спорта, Общински съвет – Хасково с Решение №466 от 30.06.2017 г. утвърди разпределение на средства за спортни клубове на територията на Община Хасково за подпомагане на детско-юношеския спорт.

С Решение №468 от 30.06.2017 г. Общински съвет – Хасково откри процедура за концесия на обект „Спортен комплекс”, за организиране на услуга от обществен интерес: „Постоянно действащ център за подбор, подготовка, треньорско и мениджърско ръководство на състезатели по тенис”.

 

Взетите решения, с които Община Хасково да кандидатства с проекти по различни оперативни програми, са следните:

 • С Решение №361 от 27.01.2017 г. Общински съвет – Хасково даде своето съгласие Община Хасково да разработи и изпълни Проект: „Подобряване на обществената среда чрез текущ ремонт на „Дом на културата в гр.Хасково”, финансиран по Проект: „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” към МТСП.
 • С Решение №378 от 24.02.2017 г. Общински съвет – Хасково даде своето съгласие Регионална библиотека „Хр.Смирненски”  - гр.Хасково да участва в конкурс по Проект: „Осигуряване на достъпна архитектурна среда за културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания”, обявен от Агенцията за хора с увреждания (АХУ).
 • С Решение №379 от 24.02.2017 г., Общински съвет – Хасково даде своето съгласие ОНЧ Заря” – гр.Хасково да участва в конкурс по Проект: „Осигуряване на достъпна архитектурна среда за културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания”, обявен от Агенцията за хора с увреждания (АХУ).
 • С Решение №461 от 30.06.2017 г., Общински съвет – Хасково да съгласие Община Хасково да кандидатства пред ПУДООС за финансиране на проект: „Доизграждане на канализационната мрежа на кв.”Болярово” – гр.Хасково.”

       

През отчетния период, Общински съвет – Хасково със свои решения измени и допълни няколко наредби, поради промяна в законовата уредба и възникващото задължение за унифициране на общинските наредби с изменените закони,  както следва:

 • Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково /Решения №356 от 27.01.2017 г.; Решение №385 от 24.02.2017 г.
 • Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Хасково /Решение №384 от 24.02.2017 г./
 • Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Хасково /Решение №429 от 28.04.2017 г./
 • Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Хасково /Решение №436 от 26.05.2017 г./

        Приета бе Наредба за дейността на приют за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково/Решение №386 от 24.02.2017 г./

         

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината, дирекциите на общинска администрация и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им. Предстоящите заседания, както и приетите решения и наредби, се разгласяват на населението чрез интернет страницата на Община Хасково, като в сайта има създаден специален раздел за Общинския съвет. Актовете на Общинския съвет се обнародват и в “Държавен вестник”, когато това се изисква от закона.

В периода от м.януари 2017 г. до м.юни 2017 г. вкл., са оспорени 6 бр. решения на Общински съвет – Хасково от страна на Областния управител на Хасковска област, а именно:

- Със Заповед №АК-04-2 от 05.01.2017 год. се оспорва Решение №338 от 16.12.2016 г., с което се предоставят имоти – частна общинска собственост  на „Ловно-рибарско дружество” – гр.Хасково;

- Със Заповед №АК-04-3 от 11.01.2017 год. се оспорва чл. 40, т.1.5, т. 15, т. 14г, т. 16 и т. 19 от Раздел VІ „Такси за технически услуги” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, приети с Решение №308 от 25.11.2016 год. на ОбС – Хасково;

- Със Заповед №АК-04-08 от 14.02.2017 г. е оспорено Решение №364 от 27.01.2017 г., касаещо предоставяне на помещения за пощенски клонове по селата;

- Със Заповед №АК-04-21 от 19.04.2017 г. са оспорени новите разпоредби на чл.40 и чл.21 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, приети с Решение №385 от 24.02.2017 на ОбС – Хасково;

- Със Заповед №АК-04-24 от 16.05.2017 г. е оспорено Решение №413 от 28.04.2017 г., с което се открива процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водните обекти чрез предоставянето им под наем за следните имоти, публична общинска собственост;

- Със Заповед №АК-04-25 от 16.05.2017 г. е оспорено Решение №424 от 28.04.2017 г., с което се дава съгласие Кмета на Община Хасково да сключи Анекс към Договор с рег.№ОС-338/19.10.2015 год. съгласно, който да се ограничи обекта на договора в рамките на 1510 кв.м. в УПИ IV, кв. 42 по регулационния план на село Въгларово.

 

        Протестираните от Окръжна прокуратура - Хасково разпоредби в приети Наредби на Общински съвет и впоследствие отменени от Административен съд – Хасково, са следните:

 • Отмяна на чл.28, ал.1, т.1 и чл.34, ал.2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Хасково, съгласно Решение №88 от 07.03.2017 г. по Адм.дело №587/2016 г. на Административен съд  - Хасково;
 • Отмяна на текстове в чл.23,, ал.1, чл.23, ал.2, чл.23, ал.3, чл.24, както и в чл.24в, т.5 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Хасково по Адм. Дело №571/2016 на Административен съд – Хасково;
 • Отмяна на чл.11, т.1 и т.2 и чл.23, т.1 от Наредба за търговска дейност в Община Хасково по Адм.дело №393/2016  на Административен съд – Хасково;
 • Отмяна на чл.5, т.1 и т.2 от Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Хасково по Адм.дело №248/2016  на Административен съд – Хасково;
 • Отмяна на чл.4, ал.2, б. „д” и чл.8, ал.2, б.”а” от Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на територията на Община Хасково по Адм.дело №148/2016 на Административен съд – Хасково;
 • Отмяна на чл.42, ал.2 от Наредба за поддържане и опазване чистотата и общественото имущество на територията на община Хасково, в частта на текста: „… и упълномощените от него лица” по Адм.дело №526/2015 на Административен съд – Хасково.
 • Във връзка с Протест на Окръжна прокуратура – Хасково против ПРАВИЛА за дейността на приют за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково, приети с Решение №331 от 16.12.2016 г. на Общински съвет – Хасково, със свое Решение №386 от 24.02.2017 г. Общински съвет прие Наредба за дейността на приют за овладяване на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково.
 • По повод Протест на Окръжна прокуратура – Хасково против разпоредбата на чл.18 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Хасково, Общински съвет – Хасково със свое Решение №429 от 28.04.2017 г., измени  чл.18 от Наредбата.
 • Отново във връзка с Протест на Окръжна прокуратура – Хасково против разпоредбите в чл.1, ал.2; чл.19, ал.1, т.1-4; чл.21, ал.4; чл.22, т.1-4; чл.24, ал.2; чл.26, ал.2; чл.27, т.1 и т.3; чл.28, ал.1, т.4; чл.29, ал.2; чл.31; чл.32, т.1-3; чл.33, т.1 и т.3;  чл.66, ал.1 в частта „от 100 до 1000 лв.” и чл.67, ал.2 в частта „от 150 до 1500 лв.”, чл.68 в частта „от 150 до 1500 лв.” и в частта „от 250 до 2500 лв.” от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Хасково, Общински съвет – Хасково със свое Решение №436 от 26.05.2017 г. отмени цитираните разпоредби.
 • Поради предприетите действия от страна на Общински съвет – Хасково за промяна на посочените разпоредби в  Наредбите, Протестите на Окръжна прокуратура – Хасково бяха оттеглени и не бяха насрочени административни дела.

 

        Съгласно чл.38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, правят предложения и изготвят становища и проекти за решения по тях.  За всяко предстоящо заседание на Общинския съвет, със заповед на председателя на Общинския съвет, се определя водеща комисия, която трябва да представи мотивирано становище, съгласно чл.52, ал.2 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

Видно от протоколите, броят на проведените заседания на Постоянните комисии е следния:

 

1. ПК по обществен ред и законност         -  6 заседания;

 

2. ПК по ТСУ и транспорт                         -  5 заседания;

 

3. ПК по общинска собственост и стопанска

политика                                                         -  5 заседания;

 

4. ПК по бюджет и финанси                            -  5 заседания;

 

5. ПК по образование, култура и

вероизповедания                                             -  6 заседания;

 

6. ПК по здравеопазване, екология и

социални дейности                                          -  5 заседания;

 

7. ПК по земеделието, горите и проблемите на

селата                                                            -  4 заседания

                                              

8. ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и

международни връзки                                      -  4 заседания;

 

9. ПК по спорт, туризъм и младежки дейности –  4 заседания.

 

        Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения, както и постъпили текущи предложения, жалби или препоръки от гражданите на общината. В зависимост от компетентността за решаване на поставения проблем, те внасят докладна записка за приемане от Общинския съвет или на основание чл.50 от ЗМСМА дават препоръки на кмета на общината и на общинската администрация по поставения от гражданите въпрос.

        Предоставям ви справка за постъпилите докладни записки от председателя на Общински съвет, от общинските съветници и от представителните групи: 

 

  1. От председателя на ОбС – Хасково12 бр.

 

2. От общинските съветници:

 • Динко Тенев                  1 бр.
 • Росен Пеянков              – 1 бр.
 • Димитър Шалапатов      – 1 бр.

 

3. От Представителни групи общински съветници:

- ПГ „ГЕРБ”               - 2 бр. Докладни записки + 1 бр. Декларация срещу изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип на територията на Община Хасково.

 

За сведение от Кмета на община Хасково г-н Добри Беливанов -  115 бр. докладни записки

 

           Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

        В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на Община Хасково.

        С изнесения отчет се постарах да обхвана работата на Общинския съвет през отчетния период, като се опитах да опиша по-важните решения и инициативи. Искрено се надявам, че с конструктивност, отговорност и градивност ще продължим да работим в интерес на гражданите на Община Хасково.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                        /Таня Захариева/