С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №450 от 16.01.2017 г. по Адм.дело №526/2016 на Административен съд – Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ чл.9 от Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Хасково, приет с Решение №251 по Протокол №13 от заседание на Общински съвет – Хасково, проведено на 16.09.2016 г.

         Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

         Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени.