С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №87 от 10.03.2017 г. по Адм.дело №571/2016 на Административен съд – Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ чл.23, ал.1 в частта относно текста „въз основа на подробна схема за разполагане”, чл.23, ал.2 и чл.23, ал.3, чл.24 в частта на текста „Схемите по чл.23, ал.2 се одобряват от главен архитект или упълномощено от него длъжностно лице след предварително съгласуване от експертен съвет”,  както и чл.24в, т.5 в частта относно текста „нотариално заверено”, от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Хасково.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

         При неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени, решението да се оповести по реда на чл.194 от АПК.