ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

 

 

 

                                      ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Таня Захариева – председател на Общински съвет - Хасково

 

 

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет –

                  Хасково и неговите комисии за периода от м.юли 2016 г.

                  до м.декември 2016 г. вкл.

 

                  

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         С оглед разпоредбата на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на Общински съвет е задължен да представя два пъти годишно отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии. Отчетът се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

         С тази докладна записка представям на вашето внимание Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.юли 2016 г. до  м.декември 2016 г. вкл., който е приложен към докладната записка.

         Представеният отчет е фактологичен по своя характер и представя накратко работата на Общински съвет - Хасково.

         Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

         На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.юли 2016 г. до м.декември 2016 г. вкл.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/      

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ

за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите

комисии за периода от м.юли 2016 г. до  м.декември 2016 г.

 

 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         През отчетния период – от м.юли 2016 г. до м.декември 2016 г. вкл., Общински съвет – Хасково проведе 5 заседания.  Приети са общо 153 решения.

         Председателският съвет в състав: председателят на ОбС, заместник-председателят на ОбС и председателите на представителните групи,  е провел също 5 заседания, които са свързани предимно с обсъждане и одобряване на дневния ред на предстоящи заседания на Общински съвет – Хасково.

         През отчетния период преобладаващите докладни записки, които са обсъждани на заседанията на Общинския съвет, са свързани предимно с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: отдаване под наем на обекти - общинска собственост, продажби на общински имоти; одобряване проекти за подробни устройствени планове; изменения и допълнения на действащите наредби, както и кандидатстване с проекти по оперативни програми.

В сферата на здравеопазването и социалните дейности бяха приети следните по-важни решения:   

С Решение №228 от 22.07.2016 г. бе допълнен обхвата на дейност на второстепенния разпоредител „Социални услуги в общността” с Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи, считано от 01.08.2016 г.;

Увеличен бе персонала на двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, находящи се на ул. „Единство” №21 и на ул. „Съгласие” №5, с 2 щатни бройки за детегледачи за всеки един от центровете. /Решение №229 от 22.07.2016 г./

Предоставено бе право на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, находящ се в Бизнесцентър 2, за нуждите на Проект „Шанс в дома”. /Решение №236 от 22.07.2016 г./

Отдаден бе под наем, без търг или конкурс, недвижим имот – частна общинска собственост за нуждите на Дружество на военноинвалидите и военнопострадалите – Хасково. /Решение №217 от 22.07.2016 г./

С Решение №258 от 16.09.2016 г. бе предоставено право на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, за нуждите на НЧ „Аспарух Лешников-2015”, съвместно със Сдружение „Съюз на пенсионерите” и Сдружение „Диабет 2012”, по утвърден график от кмета на Община Хасково.

Със свое Решение №270 от 16.09.2016 г., Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да закупи и предостави по 3 куб.м. дърва за отопление от Общински горски фонд на Клубовете на пенсионерите,  на читалищата, на кметствата и на детските градини по селата за зимния сезон на 2016/2017  г.

Заложени бяха в бюджета на Община Хасково за 2017 г., средства в размер на 20 000 лева за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, както и приет бе Правилник за тяхното разходване. /Решение №333 от 16.12.2016 г./

С Решение №334 от 16.12.2016 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да осигури необходимите средства за издаване на безплатни карти за тролейбусен транспорт на деца с над 71% степен на увреждане и с установена нужда от постоянна чужда помощ.

За нуждите на Български червен кръст бе учредено безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, със срок на ползване от 05.01.2017 г. до 31.03.2017 г. /Решение №350 от 16.12.2016 г./

С Решение №233 от 22.07.2016 г., както и Решения №№328, 329 и 330 от 25.11.2016 г..  Общински съвет – Хасково предложи на Министерски съвет на Република България да бъдат отпуснати персонални пенсии на деца, на които е отказана наследствена пенсия.

 

В сферата на образованието, Общински съвет – Хасково със свое Решение №207 от 22.07.2016 г. промени наименованието на Обединените детски заведения в Община Хасково, в Детски градини със съответстващи номера и имена, считано от 01.08.2016 г.

Приета бе Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково. /Решение №208 от 22.07.2016 г./

С Решение №247 от 16.09.2016 г. Общински съвет – Хасково прие промяна на финансиращия орган на Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт „Н.Й.Вапцаров” – Хасково, от бюджета на МОН към бюджета на Община Хасково, считано от 01.09.2016 г.

Със свое Решение №275 от 16.09.2016 г. Общински съвет – Хасково утвърди функционирането на маломерни и слети паралелки  за учебната 2016-2017 г. на територията на Община Хасково.

Приета бе нова Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково. /Решение №282 от 28.10.2016 г./

С Решение №335 от 16.12.2016 г. Общински съвет – Хасково прие Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Хасково, съгласно чл.196, ал.1 на Закона за предучилищно и училищно образование.

С Решение №226 от 22.07.2016 г., Решение №227 от 22.07.2016 г., Решение №286 от 28.10.2016 г., Решение №287 от 28.10.2016 г., Решение №314 от 25.11.2016 г., бе дадено съгласие за отдаване под наем за срок до 10 години, недвижими имоти – общинска собственост, които се управляват и стопанисват от директорите на учебните заведения на територията на Община Хасково.

 

         В областта на спорта, Общински съвет – Хасково със свое Решение №352 от 16.12.2016 г.  прие решение за поемане на дълг, чрез издаване на безусловна и неотменима банкова гаранция с предназначение: плащане на целеви средства по Договор №2300-162 от 12.12.2016 г. с предмет: „Ремонт на официален терен на стадион Хасково” и „Изграждане на лекоатлетическа писта на стадион Хасково”.

         С Решение №353 от 16.12.2016 г., Общински съвет – Хасково подпомогна Баскетболен клуб „Хасково 2012”- жени, със сумата от 30 000 лв.

 

Взетите решения, с които Община Хасково да кандидатства с проекти по различни оперативни програми, са следните:

 • С Решение №203 от 22.07.2016 г. Общински съвет – Хасково даде своето съгласие Община Хасково да кандидатства с Проект: „Изграждане на достъпна архитектурна среда и асансьор в сграда на Регионална библиотека „Хр.Смирненски”- гр.Хасково”, финансиран по Проект „Красива България” към МТСП.
 • С Решение №240 от 22.07.2016 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да разработи и изпълни Проект: „Създаване на занималня за деца на родители, работещи в администрация” в ОП „Младежки център” – гр.Хасково, финансиран по Проект „Красива България” към МТСП.
 • С Решение №332 от 16.12.2016 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да разработи и подаде проектно предложение по  процедура „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
 • С Решение №277 от 16.09.2016 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства с проектно предложение: „Внедряване на интелигентни решения за подобряване качеството на въздуха, потреблението на енергия и градската околна среда/ по програма LIFE 2016.

 

През отчетния период, Общински съвет – Хасково със свои решения измени и допълни няколко наредби, поради промяна в законовата уредба и възникващото задължение за унифициране на общинските наредби с изменените закони,  както следва:

 • Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване /Решение №209 от 22.07.2016 г./;
 • Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Хасково (във връзка с чл.56 от ЗУТ) /Решение №210 от 22.07.2016 г./;
 • Наредба за рекламната дейност на територията на Община Хасково /Решение №211 от 22.07.2016 г./
 • Наредба за търговската дейност в Община Хасково /Решение №212 от 22.07.2016 г./;
 • Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково /Решение №214 от 22.07.2016 г.; Решение №248 от 16.09.2016 г./;
 • Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково /Решения №249  и №250 от 16.09.2016 г., Решение №308 от 25.11.2016 г./
 • Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Хасково /Решение №№278 и 279 от 28.10.2016 г./
 • Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на Община Хасково/Решение №280 от 28.10.2016 г./
 • Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на Община Хасково/Решение №281 от 28.10.2016 г./

 

         Приети бяха четири нови наредби, а именно:

        -  Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково. /Решение №208 от 22.07.2016 г./;

         - Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на Община Хасково/Решение №213 от 22.07.2016 г./;

        - Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на територията на Община Хасково/Решение №214 от 22.07.2016 г./;

         - Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Хасково /Решение №282 от 28.10.2016 г./

 

         На основание чл.12, ал.2 от Закона за енергийна ефективност, Общински съвет – Хасково прие Програма за енергийна ефективност на Община Хасково 2016-2019 г. /Решение №206 от 22.07.2016 г./

         Актуализирана бе Програмата за намаляване на емисиите (ФПЧ10 и ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община  Хасково и План за действие до 2020 г. /Решение №315 от 25.11.2016 г./

 

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината, дирекциите на общинска администрация и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им. Предстоящите заседания, както и приетите решения и наредби, се разгласяват на населението чрез интернет страницата на Общинския съвет. Актовете на Общинския съвет се обнародват и в “Държавен вестник”, когато това се изисква от закона.

В периода от м.юли 2016 г. до м.декември 2016 г. вкл., има оспорено едно решение на Общински съвет – Хасково от страна на Областния управител на Хасковска област, а именно: Решение №251 от 16.09.2016 г., касаещо годишният размер на данък върху таксиметров превоз на пътници. В последствие Общински съвет – Хасково прие ново Решение №278 от 28.10.2016 г., с което бе определен този данък.

Постъпила е Жалба чрез Общински съвет – Хасково до Административен съд – Хасково от  Сдружение „Диабет 2012” – гр.Хасково срещу Решение №258 от 16.09.2016 г. на Общински съвет – Хасково, с което бе предоставено право на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, за нуждите на НЧ „Аспарух Лешников-2015”, съвместно със Сдружение „Съюз на пенсионерите” и Сдружение „Диабет 2012”, по утвърден график от кмета на Община Хасково. Образувано е Адм.дело №525/2016 г. в Административен съд – гр.Хасково.

         Чрез Общински съвет – Хасково до Административен съд – Хасково е постъпила Жалба от Маргарита Добрева срещу Решение №241 от 22.07.2016 г., с което се одобрява Подробен устройствен план – план за улична регулация на жил.район „Куба”, гр.Хасково. Към настоящия момент няма решение на Административен съд – гр.Хасково.

         Във връзка с Жалба на Паско Запрянов от гр.Димитровград, Административен съд – гр.Хасково отмени текста на ал.7 на 56”б” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, с който са определени цените на услуги, извършвани от Регионална библиотека “Христо Смирненски” – гр.Хасково.

 

         По протест на Прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково са отменени:

-                             чл.5, т.1 и т.2 от Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Хасково.  В последствие с Решение №279 от 28.10.2016 г. Общински съвет – Хасково прие правна разпоредба, която отговаря на изискванията на ЗМДТ.

-                             чл.11, т.1 и т.2, чл.23, т.1 от Наредбата за търговската дейност;

-                             чл.4, ал.2, б. „д” и чл.8, ал.2, б.”в” от Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване.

 

         Съгласно чл.38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, правят предложения и изготвят становища и проекти за решения по тях.  За всяко предстоящо заседание на Общинския съвет, със заповед на председателя на Общинския съвет, се определя водеща комисия, която трябва да представи мотивирано становище, съгласно чл.52, ал.2 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

 

         Видно от протоколите, броят на проведените заседания на Постоянните комисии за периода от м.юли 2016 г. до м.декември 2016 г. вкл., е следния:

 

         1. ПК по обществен ред и законност            -  5 заседания;

 

2. ПК по ТСУ и транспорт                            -  3 заседания;

 

         3. ПК по общинска собственост          и стопанска

политика                                                                       -  5 заседания;

 

         4. ПК по бюджет и финанси                                 -  5 заседания;

 

5. ПК по образование, култура и

вероизповедания                                                           -  5 заседания;

 

         6. ПК по здравеопазване, екология и

социални дейности                                                        -  5 заседания;

 

7. ПК по земеделието, горите и проблемите на

селата                                                                  -  5 заседания

                                                       

         8. ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и

международни връзки                                                   -  2 заседания;

 

         9. ПК по спорт, туризъм и младежки дейности      – 2 заседания.

 

         Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения, както и постъпили текущи предложения, жалби или препоръки от гражданите на общината. Със своята дейност комисиите подпомагат Общинския съвет при вземането на съответните решения.

 

        От направената справка за постъпилите докладни записки през отчетния период, е видно следното:

 

 1. От Постоянните комисии:
 • ПК по образование, култура, вероизповедания   – 1 бр.
 • ПК по спорт, туризъм и младежки дейности –  1 бр.

 

 1. От председателя на ОбС – Хасково17 бр.

 

 1. От общински съветници:
 • Георги Пеев                –  1 бр.

 

         За сведение от Кмета на община Хасково г-н Добри Беливанов са постъпили 125 бр. докладни записки.     

 

 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на Община Хасково.

 

         С изнесения отчет се постарах да обхвана работата на Общинския съвет през отчетния период, като се опитах да опиша по-важните решения и инициативи.

         В заключение може да се каже, че и през този период Общински съвет – Хасково е бил последователен в целите и намеренията си да разреши немалка част от въпросите и проблемите на общината и нейните жители

         Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и градивност да продължим нашата работа за развитието на Община Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/