С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №331 от 25.11.2016 г. по Адм.дело №451/2016 на Административен съд – Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, в частта по ал.7 на чл.56б от същата.

         ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на П.Т.З.,  ЕГН ********** , сумата от 1230.00 лева, представляваща разноски по делото.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

         При неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени, решението да се обнародва по реда на чл.194 от АПК – по начина, по който е бил обнародва актът, и влиза в сила от деня на обнародването му.