С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №284 от 03.11.2016 г. по Адм.дело №393/2016 на Административен съд – Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково, изцяло чл.11, т.1 и т.2 и чл.23, т.1 от Наредба за търговската дейност в Община Хасково.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

         При неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени, решението да се обнародва по реда на чл.194 от АПК – по начина, по който е бил обнародва актът, и влиза в сила от деня на обнародването му.