ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

 

 

Н А Р Е Д Б А

 

ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ

НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

 

 

Раздел І.

Общи положения

 

 Чл. 1. Наредбата регламентира реда и начина за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на кучета - като домашни любимци за компания, кучета за лов и охрана, кучета за специални дейности към МВР и МО, на територията на община Хасково.

Чл. 2. Принципи за отглеждане на кучета на територията на община Хасково:

(1) Всеки, който отглежда куче или се грижи за такова, е отговорен за неговото здравословно състояние.

(2) Всеки, който отглежда куче или се грижи за такова, е длъжен да му осигурява условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди, според породата му, а именно:

1. да му осигурява необходимите количества храна и вода, съобразно неговите физиологични нужди.

2. да му осигурява необходимото пространство и движение.

3. да го предпазва от болка и страдание.

4. да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване и провеждането на задължителните мероприятия, съгласно държавната профилактична програма, одобрена от Министъра на земеделието и горите за съответната година.

5. да осъществява постоянен непосредствен контрол върху поведението на кучето извън дома си.

(3) Едно куче не може да бъде отглеждано, ако:

1. условията, посочени в ал. 1 и ал. 2 от настоящия член, не са изпълнени.

2. въпреки създадените условия по ал. 2, кучето не може да се приспособи към тях.

(4) В случаите по ал. 3 и когато стопанинът  не  е успял да  намери нов собственик на кучето, то се настанява в “Общински изолатор – приют за безстопанствени кучета”. Настаняването става доброволно и безвъзмездно от човека, който го отглежда. В противен случай кучето се изолира с протокол от упълномощени от кмета на общината служители  на ОП “Екопрогрес” и се настанява в “Общински изолатор – приют за безстопанствени кучета”.

 

 

 

Раздел ІІ

Придобиване на кучета

 

Чл. 3. (1) Придобиването на кучета се удостоверява с:

1. Договор за покупко-продажба от лицензиран развъждач, приют, изолатор, други физически и юридически лица.

2. Договор за дарение от лицензиран развъждач, приют, изолатор, други физически и юридически лица.

3. Набор митнически документи и ветеринарномедицински документи  при внос от чужбина.

4. Документ за придобиване на куче от “Общински изолатор - приют за безстопанствени кучета” към община Хасково. Куче от приюта се придобива при подписване на приемо-предавателен протокол и заплащане на такса по одобрена от Общински съвет - Хасково цена.

(2) Покупко-продажба или дарение на куче от приют или изолатор, се допуска само за кастрирани кучета.

Чл. 4.  Забранена е продажбата на кучета на лица под 18 г. без писмено съгласие от родителите или настойниците им.. (изм. с Решение №925 от 28.06.2019 г.)

 

      

 

Раздел ІІІ.

Регистрация

 

Чл. 5. (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.

(2) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар.

(3) При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/.

(4) Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в Областната дирекция по безопасност на храните /ОБДХ/ и в Община Хасково – за вписването им в специален регистър, воден от Дирекция „ИСДУОС“.

(5) Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията по поставяне на микрочипа.

 

Чл. 5а. В 3-месечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация по чл. 117 от Закона за местните данъци и такси в общината по постоянния му адрес/седалище.“

(изм. с Решение №925 от 28.06.2019 г.)

 

Чл. 6. При регистрация на кучета по реда, описан в чл. 5, в Интегрираната информационна система на БАБХ се въвеждат:

1. име на страната на произход на кучето;

2. име, пол, цвят и порода;

3. дата и място (адрес) на раждане на кучето;

4. адрес, име на собственика;

5. данни на ветеринарния лекар, поставил чипа;

6. датата на поставяне на чипа или татуировката;

7. извършени ветеринарномедицински манипулации;

8. кастрация на кучето.

(2) Данните по ал. 1 се въвеждат от ветеринарния лекар, поставил микрочипа.

(3) В 7-дневен срок от промяната на адреса, на собствеността или при смърт на кучето собственикът уведомява съответната ОБДХ.

(4) Когато микрочипът е поставен от ветеринарен лекар, който няма достъп до базата данни, той попълва данните на хартиен носител и ги предава в ОБДХ, на чиято територия практикува

(изм. с Решение №925 от 28.06.2019 г.)

 

 

Чл. 7. (1). Годишната такса за регистрация на кучето е в размер на 10 лева и се заплаща в срок до 31 март на годината или заедно с подаване на документа за регистрация, когато кучето е придобито или родено след тази дата.

(2) При придобиването на куче с вече платена годишна такса същата не се заплаща наново.

 

Чл. 8. (1) Безплатна регистрация на кучета ще се извършва за:

1. Кучета, чиито собственици имат признат статут на лица с увреждания. (изм. с Решение №925 от 28.06.2019 г.)

2.Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка. /изм. с Решение №689 от 20.04.2007 г./

3. Стопани, които са предоставили доброволно своите кучета за кастрация.

4. Кучета, използвани за опитни цели.

5.Кучета, използвани от БЧК..

6.Кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект. (доп. с Решение №925 от 28.06.2019 г.)

 

(2) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета. /доп. с Решение №689 от 20.04.2007 г./

Чл. 9. Информация за регистрираните в общинския регистър кучета се предоставя служебно на директора на РВМС и се актуализира на всяко тримесечие.

 

Раздел ІV

Правила за отглеждане на кучета

 

Чл. 10. Всеки собственик на куче е длъжен:

1. Да го отглежда по начин, изключващ възможността за неконтролиран физически контакт с други лица.

2. Да не го допуска в непосредствена близост до животни, с които има естествена или придобита нетърпимост.

3. Да го отглежда при условия, намаляващи до минимум възможността за агресивно поведение на кучето.

4. Да осигури условия и поведение на кучето, ненарушаващи спокойствието на гражданите.

5. Да осигури спазването на общите изисквания от Правилника за вътрешния ред на етажната собственост.

6. Да не го оставя свободно движещо се в дворовете, с цел недопускането му до необезопасени сгради и входни врати на по-малко от 2 метра, както и да постави табела с текст “ЗЛО КУЧЕ” за обучени кучета-пазачи и такива, проявяващи агресивност.

7. Да го отглежда до края на живота му, а при невъзможност - да го предаде безвъзмездно в “Общинския изолатор – приют за безстопанствени кучета”, за да се избегне увеличаване броя на бездомните кучета.

8. Да разхожда кучето си на открити обществени  места с нашийник и повод, а кучета от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанско куче), германски дог, немско овчарско куче, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул и стафорширски териер, мастиф, аржентински дог, ирландски вълкодав - и с намордник. Свободно движение на кучета се разрешава на определено от общината място, като собственикът упражнява постоянен непосредствен контрол за избягване на евентуални конфликти. (изм. с Решение №925 от 28.06.2019 г.)

9. Да почисти мястото след дефекация на кучето.

10. Да не допуска контакт на болно куче или със съмнение за заболяване, с други животни  и хора.

11. Да съобщава на държавните ветеринарномедицински органи и служители за животни, показващи съмнитителни признаци на бяс.

12. Да носи със себе си регистрационните документи на кучето, когато го извежда извън дома. 

13. Да предоставя при поискване регистрационните документи на кучето за проверка от контролните общински органи и тези на РВМС.

Чл. 11. Собствениците на кучета, които ги използват за размножаване, са длъжни:

1. Да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на здравето и благосъстоянието на потомството или на майката.

2. Да не допускат естественото или изкуствено заплождане, което води до или създава опасност за увреждане здравето на кучето.

3. При раждане или отглеждане на приплоди да им осигурят оптималните условия за физическото и психическото развитие, специфични за породата.

4. Да осигурят на отглежданите новородени кучета дом и стопанин след навършване на видово специфичната възраст за отделяне от родителите.

5. При отглеждането на новородените да не се извършват действия, насочени към развиване или повишаване на природно заложеното ниво на агресия и склонност към нападение.

6. Да предадат безвъзмездно в “Общинския изолатор – приют за безстопанствени кучета” новоотгледаните кучета, на които не са осигурени дом и собственик.

Чл. 12. Забранява се:

1. Гледането на кучета на открити тераси, балкони и прилежащи части на сгради в режим на етажна собственост, както и в околоблоковите пространства.

 2. Отглеждане и въвеждане на животни в търговски обекти и закрити обществени места, с изключение на кучета-водачи, придружаващи слепи хора и служебни кучета, съпровождащи органите на МО и МВР. (изм. с Решение №925 от 28.06.2019 г.)

3. Разхождането на кучета на територията на учебните, детските, здравните заведения, кварталните паркове, детски и спортни площадки, както и на други места, определени със заповед на кмета на Община Хасково и обозначени със забранителни табели. (изм. с Решение №925 от 28.06.2019 г.)

4. Отглеждането на кучета в жилищни сгради с търговска цел – продажба, пансионат и др., съгласно Наредба № 7 / 1992г.  на МЗ.

5. Разхождането на кучета от породите, изброени в чл. 11, т. 8, от малолетни лица.

6. Организирането  и провеждането на борби с кучета и други животни.

7. Насъскването на кучета спрямо хора и животни на обществени места.

8. Ловенето и избиването на кучета, с изключение на случаите, предвидени в чл. 14  на настоящата Наредба, както и измъчването им по какъвто и да е начин.

 

 

Раздел V.

Общински изолатор – приют за безстопанствени кучета

 

Чл. 13. (1) Нерегистрирани кучета или без един от реквизитите като: нашийник, обозначителен знак за регистрация, повод, или оставени да се движат свободно в градска среда, се считат за безстопанствени. В този случай упълномощените от кмета лица от ОП “Екопрогрес” имат право да ги заловят и приберат в изградения за тази цел “Общински изолатор - приют за безстопанствени кучета”.

(2) Уловът на безстопанствени кучета се извършва ежедневно. Залавянето и транспортирането до изолатора се извършва по начин, който причинява минимални физически и душевни страдания на животните, като се използват упойващи вещества, приложени дистанционно чрез инжекция. На всяко животно, настанено в изолатора, се осигурява достатъчно място за обитаване, движение, храна, вода и грижи, които отговарят на нуждите му. Всяко животно се вписва в регистъра на приюта.

(3) На заловените кучета се осигурява ветеринарномедицинско третиране и манипулация, целящи отстраняване страданията на животното и намаляване риска от заразяване на обслужващия персонал.

(4) Евтаназия се допуска при:

1. неизлечимо болни животни с необратими патологични изменения, причиняващи им болки и страдания;

2. ограничаване и ликвидиране на заразна болест, която представлява опасност за здравето на хората или животните;

3. приключване на опитите с животни, когато са довели до необратими патологични изменения, причиняващи на животните болки и страдания;

4. животни, чието агресивно поведение представлява опасност за живота и здравето на хората или животните.

/доп. с Решение №925 от 28.06.2019 г.)

 (5) Кучетата, страдащи от остри заразни болести, представляващи риск за хората, по преценка на органите на РВМС или ветеринарния лекар на “Общинския изолатор – приют за безстопанствени кучета”, подлежат на евтаназия.

 

 

 

Раздел VІ.

Административно-наказателни разпоредби.

 

Чл. 14. Контрол по изпълнението на настоящата наредба осъществяват кмета на община Хасково, кметовете на кметства и упълномощени от тях длъжностни лица.

Чл. 15. /1/. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от упълномощени по предходния член длъжностни лица.

/2/ Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник. (изм. с Решение №925 от 28.06.2019 г.)

/3/ Установяването на нарушенията и налагането на наказанията се извършва по реда на ЗАНН.

Чл. 16. Кметът на общината или неговият заместник имат административно-наказващи функции при осъществяване съставите на административни нарушения, предвидени в чл. 426, чл. 426а, чл. 426б, чл. 428 и чл. 429 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. (изм. с Решение №925 от 28.06.2019 г.)

Чл. 17. При осъществяване на административно-наказващите си функции лицата по чл. 16 могат да налагат глоби или имуществени санкции до размера, предвиден в съставите на съответните административни нарушения. (изм. с Решение №925 от 28.06.2019 г.)

 

 

Допълнителни разпоредби

§1. По смисъла на Наредбата:

-“куче домашен любимец” е всяко куче, отглеждано или предназначено да бъде отглеждано от човека в неговия дом за компания.

-“куче за лов” е всяко куче, обучено за лов на дивеч и чийто собственик е член на Българския  ловно-рибарски съюз.

-“куче за охрана” е всяко куче, обучено да охранява обекти и използвано единствено за тази цел, в съответствие с Наредбата.

-“безстопанствено или бездомно куче” е всяко куче без обозначителен знак или трайна маркировка, което няма дом или се намира извън границите на дома на своя собственик или гледач и не е под негов непосредствен контрол.

-“агресивно поведение на куче” е поведението на куче:

1.отглеждано или дресирано с цел повишаване на агресивността, при което се предполага завишено в противоестестветна степен желание за нападение, готовност за борба и злоба;

2.за което има доказателства за нападение над хора и други животни без да е било провокирано от тях;

3.което напада други животни, въпреки показването на явни признаци на подчинение (типични за вида) от тях.

4. “евтаназия” е лека, безболезнена смърт, постигната чрез обезболяващи лекарствени средства.

 

Наредбата е приета с Решение №263 от 26.02.2005 г. и изменена с Решение №510 от 26.05.2006 г., Решение №689 от 20.04.2007 г. , Решение №297 от 23.11.2012 г. ,  Решение №180 от 24.06.2016 г. и Решение №925 от 28.06.2019 г. на Общински съвет – Хасково.