ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А

 

за обществения ред при използване на пътни превозни средства

и осигуряване безопасността на движението на територията на община ХАСКОВО

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1 Тази наредба урежда основните правила, задълженията и ограниченията на физическите и юридическите лица, свързани с организацията на движението на пътните превозни средства (ППС) и пешеходците на територията на община Хасково.

Чл. 2 На територията на град Хасково се определят следните зони:

1. Зона “Център”, включваща централната градска част, с граници: бул. “Съединение”; бул. “България”; бул. “Ст. Стамболов”.

2. Зона “А”, включваща останалата част от територията на града.

Чл. 3 Улиците на града се класифицират, както следва:

1. Първостепенна улична мрежа: бул.”Съединение”; бул. “България”; бул.”В. Левски”; бул.”Илинден”; бул. “Раковски”; бул. “Ст. Стамболов”; бул. “Освобождение”,; ул. “Дунав”;ул. “Ст. планина”; ул. “Банска” и ул. “Ком”.

2. Второстепенна улична мрежа: останалите улици на града.

Чл. 4 Включването на новоизградени или преустроени улици в първостепенната улична мрежа се извършва с решение на Общинския съвет.

 

Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

 

Чл. 5 (1) Организацията на движението по улиците и площадите на гр. Хасково се извършва съобразно транспортните комуникации и инфраструктура, когато няма приет Генерален план за организация на движението (ГПОД). /изм. с Решение №411 от 26.04.2013 г./

(2) ГПОД обхваща всички транспортно-комуникационни площи на града, които обслужват движението на ППС, пешеходците и паркирането.

(3) ГПОД се приема от Експертния съвет по устройство на територията, след съгласуване с Постоянната комисия по транспорта на Общински съвет и се одобрява от кмета на общината.

Чл. 6 За организиране движението по улиците и площадите в града и останалите населени места в общината се поставят пътни знаци, маркировка, светлинни и други средства за сигнализация, съобразно издадените от МРРБ и МТ наредби и др. нормативни актове.

Чл. 7 Община Хасково осигурява поддържането на настилките на пътните платна и пътните съоръжения в състояние, гарантиращо безопасността на движение на ППС и пешеходците.

Чл. 8 (1) За извършване на строителни, ремонтни и аварийни и др. работи, заинтересованите лица изготвят проекти за временна организация на движението.

(2) При провеждане на масови обществени и спортни прояви по улиците и площадите, общинската администрация осъществява мероприятия за обезопасяване на движението.

(3) Проектите за временна организация  на движението се съгласуват с Община Хасково и при спиране на движението се оповестяват чрез местните средства за масова информация.

(4) Извършителят на работите по ал. 1 е задължен да поставя необходимата сигнализация за временна организация на движението, както и да възстановява качествено настилките и др. пътни съоръжения.

(5) При възникване на аварии в подземни съоръжения и мрежи на техническата инфраструктура в обхвата на пътното платно на улицата, съответното експлоатационно предприятие е длъжно, преди започване на работа да обезопаси движението на ППС и пешеходците и да уведоми дежурния в община Хасково и сектор “КАТ – ПП”.

(6) Лицата, които работят върху пътното платно трябва да са пълнолетни и да са облечени със сигнални работни костюми.

 

 

Глава  трета

СТОПАНИСВАНЕ НА ПЪТНИТЕ ПЛАТНА, ТРОТОАРИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА

 

Чл. 9 (1) При извършване на строителни, ремонтни и др. работи по прилежащите към улицата сгради може да се използва част от прилежащия тротоар, като се осигурява пешеходна лента за движение на пешеходците с ширина най-малко 2 метра.

         (2) В отделни случаи, доказани с работен проект, за целите на ал.1 може да се заема целия тротоар или половината от пътното платно на улицата, само след изрично съгласие на кмета на общината, след заплащане на тротоарно право. В тези случаи цената на заетата площ от платното за движение е два пъти по-висока от тази, която се заплаща за ползване на тротоара.

Чл.10   При извършване на строителство и ремонт на платното за движение и (или) тротоарите, задължително се извършват скосявания на бордюрите на пешеходните пътеки за улесняване преминаването на детски и инвалидни колички.

Чл. 11 (1) Забранява се извършването на търговска дейност върху платната за движение, с изключение на превозна и паркингова дейност.

         (2) Забранява се поставянето на контейнери, кофи за смет и всякакви други предмети върху  платната за движение, както и затварянето им с бариери, стълбчета и др. съоръжения. Последното не се отнася за случаите, когато е въведена временна организация на движението. Контейнерите за смет се поставят в джобове с размери 1,50 / 1,50 м., без да ограничават видимостта.                  

Чл.12  (1) Забранява се поставянето на преместваеми съоръжения и всякакви предмети върху тротоарите, ако не е осигурена широчина за свободно преминаване на пешеходци най-малко 2 метра.     

         (2) Забранява се отстраняването или повреждането на пътни знаци, парапети, осветителни тела, спиркови знаци и др. без разрешение на стопанисващите ги организации и без съгласуване с общинска администрация. /изм. с Решение №411 от 26.04.2013 г./

Чл. 13. Допуска се поставянето в рекламни и агитационни материали по улиците и тротоарите на мигащи светлини или символи и буквени шрифтове, прилагани за пътни знаци, само ако те не затрудняват възприемането на пътните знаци и не отклоняват вниманието на  водачите на ППС.

Чл.14 (1)За обезопасяване и насочване на пешеходното движение, се допуска поставянето на предпазни ограждения: парапети, стълбчета, бетонови саксии и др., без да се нарушава естетическия вид на пешеходните и др. зони.

(2) За ограничаване скоростта на МПС в населените места се допуска използването на напречни неравности.

(3) Разполагането на неравностите се извършва по улици, преминаващи покрай училища, детски ясли и градини, здравни заведения, детски и спортни площадки, както и на места с концентрация на пътно транспортни произшествия, за които е доказано, че причините за тях са  несъобразената скорост на МПС, в съответствие с Наредба № 5 /23.09.2003 г. на МРРБ и МВР.

(4) Монтирането на съоръженията по ал. 1 и 2 става след решение на Общинската комисия по транспорта и издадено разпореждане от кмета на общината.

Чл. 15        Определя се за ПЕШЕХОДНА ЗОНА  на гр. Хасково района:  пл.“Свобода”; пл. “Атлантически”; ул. “Отец Паисий” - от пл. “Свобода” до ДТ “Ив. Димов”; ул. “Варна”; ул.”Бургас”, ул. “Русе”; ул.”Преслав” -  от кръстовището с ул.”М. Дринов” до комплекс “Клокотница”; ул. “В.Търново – от площад “Свобода” до площад “Атлантически”; ул.”М. Дринов” – в отсечката между ул. “Преслав” и ул. “От. Паисий”; ул. “Сан Стефано”.

Чл. 16 (1) В пешеходната зона се забранява движението на всички превозни средства, включително и на велосипеди. /изм. с Решение №710 от 31.10.2014 г./

(2)При движението си на територията на града пешеходците за длъжни да ползват тротоарите и пешеходните алеи, както и да пресичат уличните платна, предназначени за движение на ППС само на означените за това места (пешеходни пътеки).

(3) Пресичането на кръстовища, регулирани със светлинни уредби става само при зелена насрещна светлина на светофара.

 

Чл.17 Забранява се:

1. Движението на товарни автомобили с общо тегло над 3.5 тона в зона “ЦЕНТЪР”, булевардите и улиците с въведена забрана пътен знак “В4”, с изключение на бул. “България”, от кръстовището с бул. “Съединение” до кръстовището с бул. “В. Левски”. /доп. с Решение №502 от 26.03.2010 г./

Забраната не се отнася за сметоизвозващите и снегопочистващите машини, автомобилите със специален режим на действие, при извършване на строително-ремонтни дейности, както и при временна организация на движението, съгласно чл. 8 от наредбата, за което се издава пропуск /Приложение 1/.

2. Движението на всички автобуси, извън определените им маршрути.

3. Движението, спирането и престоя на всички превозни средства в обособените зелени площи за обществено ползване.

4. Местодомуването на автобуси над 10 пътнико места, товарни автомобили над 3.5 тона, трактори, ремаркета и др. самоходни машини в границите на града, освен в собствени или наети гаражни площи, както и на определените за това места от кмета на общината.

5. Управлението на МПС, които не са регистрирани по установения ред или са без регистрационни табели.

6. Движението в града на товарни автомобили с общо тегло над 20 тона , при температура по-висока от 35 градуса, за времето от 12.00 до 19.00 часа.

7.Движението на сметоизвозващи машини на други общини на територията на град Хасково, извън определения маршрут с решение на Общински съвет – Хасково. /доп. с решение №337 от 19.06.2009 г./

Чл. 18 Определят се следните маршрути за движение на автобусите от обществения транспорт, тръгващи(пристигащи, преминаващи) от (в,през) гр. Хасково:

1. От направление Пловдив, Ст. Загора, Димитровград : бул.”В. Левски”, бул. “Ст. Стамболов”, Автогара – Хасково / с изключение на автобусите по маршрута Хасково – Димитровград, които се движат по бул. “Раковски”, бул.”Съединение”/.

2. От направление Свиленград, Харманли : бул.”Съединение”, Автогара – Хасково.

3. От направление Кърджали, Стамболово : бул. “Освобождение, бул. “Илинден”, бул. “В. Левски”, бул.”Съeдинение”, Автогара.

4. От направление Минерални бани : бул.”България”, бул. Ст. Стамболов”, Автогара.

Чл. 19 (1)Транзитно преминаващите автобуси от републиканските и международните линии не се допускат на територията на гр. Хасково и преминават по околовръстните пътища.

(2) Преминаващите автобуси с разрешен достъп до гр.Хасково и международните автобусни линии се обслужват от отделна обособена автогара.

Чл.20 (1) Зареждането на търговски и др. обекти в пешеходната зона може да става в часовете от 22 до 8 часа, само с автомобили с общо тегло до 3.5 тона.

(2) В случаите по ал. 1, влизането в пешеходната зона става срещу пропуск /Приложение 1 /, както и при необходимост от извършване на товаро-разтоварни, ремонтни и други технологични дейности, извън случаите по чл.8 срещу заплащане, както следва:  

 •  30 лева/месец за един основен и един резервен автомобил до 1.5 тона;
 • лек автомобил - 10 лева/час;
 • микробус - 15 лева/час;
 • товарен автомобил до 3.5 тона – 30 лева/час, за конкретно посочен интервал от време.

         /изм. с Решение №176 от 24.06.2016 г./

 

(3) Влизането в зоните, посочени в чл.2, т.1 и чл.3, т.1 от настоящата наредба с изключение на пешеходната зона, без затваряне на улици и булеварди, за извършване на неотложни ремонтни, товаро-разтоварни и други технологични дейности на автомобили над 3,5 тона, се извършва след издаване на пропуск за сума от 50 лева/час, извън случаите на чл.8. /доп. с Решение №502 от 26.03.2010 г./

(4) Организацията и контролът по движението на ППС в пешеходната зона се извършва чрез  пропускателен режим, организиран от кмета на общината, при спазване изискванията на ал.1 и ал.2.

Чл. 21. Разрешената максимална скорост на движение по улиците на гр. Хасково е до 50 км/час, което се сигнализира със съответните пътни знаци за начало и край на населеното място.

Чл.22  (1)Допуска се движението на велосипедисти по пътните платна на улиците, отворени за обществено ползване.

(2) Водачите на МПС са длъжни с поведението си да не създават затруднения и опасности за движението на велосипедистите.

(3) Забранява се управлението на мотопеди и мотоциклети от  неправоспособни лица.

(4) Родителите на малолетни (непълнолетни, поставени под запрещение) лица са длъжни да вземат необходимите мерки, за да не се допусне управление на мотопеди и мотоциклети от лица по предходната алинея.

Чл. 23 (1) Пътни превозни средства с животинска тяга са допускат за движение на територията на град Хасково, само ако:

1. Са регистрирани в звено “Общинска полиция” към община Хасково, чрез подадена писмена молба от собственика на ППС.

2. Отговарят на определените технически изисквания: имат поставени съответни светлоотразители, престилки за органични отпадъци, имат регистрационен номер, а животните са идентифицирани и притежават ветеринарномедицински паспорт. /изм. с Решение №296 от 23.11.2012 г./

         (2) Забранява се движението на ППС с животинска тяга по бул. “Съединение” – от кръстовището с бул.”Ст. Стамболов” до кръстовището с бул. “България”; по бул. “България” – в отсечката от бул. “Освобождение” до бул. “Съединение”, както и по бул. “Освобождение” – от кръстовището с бул. “България” до кръстовището с бул. “Илинден”.

 

 

Глава четвърта

ОБЩЕСТВЕН И ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

 

Чл.24 (1) Движението на автобусите и тролейбусите в гр.Хасково и останалите селища от общината се извършва съобразно утвърдените транспортни схеми.

(2) Спирането на ППС за обществен превоз на пътници,  за качване и слизане е разрешено само на сигнализираните за тази цел спирки.

(3) Когато спирките са оформени със специални уширения на пътното платно, водачите са длъжни да спират в това уширение, а когато няма такова – плътно до бордюрите на тротоара.

 (4) Забранява се ползването на автобусните и тролейбусните спирки  за паркиране и престояване на автобусите и тролейбусите, освен за качване и слизане на пътници.

Чл.25  (1) Таксиметровите автомобили могат да изчакват клиентите си само на означените за целта места.

(2) Броят и местонахождението на местата по предходната алинея се определя от Общинския съвет.

(3) Определените места се ползват при равни условия от всички превозвачи, получили разрешение за таксиметрови превози.

(4) Забранява се престоят и паркирането на таксиметрови автомобили на автобусните и тролейбусните спирки.

 

Глава пета

ПАРКИРАНЕ

 

Чл.26 (1) Забранява се паркирането и престоя на ППС в парковете, зелените площи,пешеходните зони, детските и спортните площадки, пред входовете на административните, здравните и социалните заведения, на места обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на ППС, както и на и 5 метра, преди и след кръстовище или пешеходна пътека. /доп. с Решение №302 от 22.04.2005 г. и Решение №587 от 28.03.2014 г./

(2) Забранява се спирането за престой и паркиране на МПС с максимално допустима маса над 3.5 тона, автомобили с ремаркета и автобуси с над 22 пътникоместа по улиците, площадите, паркингите и др. площи за обществено ползване, с изключение на местата, определени от кмета на общината.

(3) Спирането за престой и паркиране на МПС с максимално допустима маса до 3.5 т.се осъществява в предназначените за целта места в жилищните комплекси, в паркингите, собственост на община Хасково и на частни физически и юридически лица, както и на местата, където не е въведена забрана за престой и паркиране.

(4) Престоят и паркирането на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите се разрешава само на определените за целта места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци. /изм. с Решение №749 от 20.07.2007 г./

(5) Забранява се спирането за престой и паркиране пред вход и изход на гараж или паркинг, в зоната на спирките на градския транспорт, върху тротоарите при отстояние по-малко от 2 метра, по еднопосочни улици в насрещното движение, както и на служебни или предплатени паркоместа. /доп. с Решение №502 от 26.03.2010 г./

(6) Забранява се спирането за престой и паркиране на моторни превозни средства около съдовете за смет – отпред и отстрани на отстояние по-малко от 2 /два/ метра. /доп. с Решение №565 от 25.06.2010 г./

Чл. 27(1) Обособява се “синя зона” за паркиране на МПС срещу заплащане, от 8.30 ч. до 17.30 ч., включваща зона “Център” и прилежащи към нея улици. Паркирането   на автомобили с максимално     допустима маса до 3.5т и автобуси до 22 пътни места в зона “Център” и   прилежащите към нея улици на гр.Хасково може да става и на определени     за целта части от улиците и други общински площи, срещу предварително абонаментно заплащане. /изм. с Решение №436 от 27.11.2009 г., Решение №745 от 30.01.2015 г. и Решение №926 от 28.06.2019 г./

(2) Местата за паркиране по предходната алинея /Приложение 2/ се районират и се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и чрез надписи на водачите се указват условията за паркиране. /изм. с Решение №788 от 27.03.2015 г./ Постоянно живущите в “синя зона”, които: не са продали, преустроили и предоставили гаражите си за друго предназначение или не разполагат с такива, могат да закупят абонаментен талон на стойност 72 лв. с ДДС за година без гаранция за запазено място. /доп. с Решение №523 от 30.04.2010 г./

(3) Юридическите и физическите лица, желаещи да ползват абонаментната система на паркиране закупуват абонаментен талон на стойност 960 лв. с ДДС за срок от 1 година – за конкретно паркомясто в зона “Център”. За зона “А”, включваща останалата част от територията на града, юридическите лица заплащат абонаментен талон на стойност 480 лв. с ДДС за срок от 1 година за конкретно паркомясто, а физическите лица – 360 лв. с ДДС за срок от 1 година за конкретно паркомясто/изм. с Решение №78 от 04.04.2008 г. и Решение №133 от 27.06.2008 г./

(4) Правото за ползване на местата по ал. 1 и контролът върху него се осъществява чрез поставяне на  талона зад предното стъкло на автомобила, така че добре да се вижда отвън.

 (5) Изработването и разпространението на абонаментните талони се организира от „Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково. /изм. с Решение №745 от 30.01.2015 г./ Образец на талоните е даден в /приложение 3/.

(6) На местата по ал.1 не се допуска паркиране на автомобили, които не притежават абонаментен или почасов талон. /изм. с Решение №436 от 27.11.2009 г./

(7) Талоните по ал.3 се отнасят за конкретен автомобил и не могат да се преотстъпват за друг, независимо от неговия собственик или ползвател.

(8) При определяне на местата по ал. 2 се вземат  предвид нуждите за свободно паркиране на автомобили, собственост на постоянно живеещите граждани в съответния район.

(9) Определянето на нови места към списъка в приложение 2 става, след изготвяне на съответна схема, одобрена от Комисията по транспорт в Община Хасково. Включването в списъка се извършва с решение на Общинския съвет. /изм. с Решение №411 от 26.04.2013 г./

(10) Автомобили, ползвани от лица на изборна длъжност в община Хасково, ръководни служители от общинска администрация, както и от гости на общината могат да ползват без заплащане паркоместата на пл.”Общински” и ул. “М. Минчев”. За целта се издава пропуск.

 

Чл.27 а Ползващите парко-място в “синя зона”, които нямат пропуск, заплащат талон за паркиране, /изм. с Решение №745 от 30.01.2015 г./, както следва:

 • за 1 /един/ час на стойност 1 /един/ лев;
 • за 1 /един/ месец на стойност 50 /петдесет/ лева;
 • за 1 /една/ година на стойност 360 /триста и шестдесет/лева.

/доп. с Решение №436 от 27.11.2009 г./

 

За реклама на първа страница – 0.40 лв. с ДДС, а за втора страница – 0.20 лв. с ДДС за 1 бр.талон. /доп. с Решение №523 от 30.04.2010 г./

 

Чл.27 б Със своя заповед кмета на Община Хасково може да въведе временни и/или постоянни ограничения при паркирането в „синя зона” за МПС (местата по чл.27, ал.1). /доп. с Решение №926 от 28.06.2019 г./

 

Чл. 28 Автомобилите на БМП и тези с надпис “Полиция” и аварийни коли “Електроразпределение” - клон Хасково могат да паркират в местата , определени по предходния член, без заплащане при изпълнение на служебните си задължения. Същото се отнася и за автомобилите на службите за социално подпомагане, когато обслужват социално слаби граждани или инвалиди.

Чл. 29. /1/ По улиците и паркингите, общинска собственост, задължително се осигуряват места за безплатно паркиране на хора с увреждания. /изм. с Решение №252 от 16.09.2016 г./

/2/ Броя на достъпните места за паркиране на автомобили на хора с увреждания се определя съгласно Наредба № 4 на Министерството на регионалното развитие и благоуспройството от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, както следва:

 - най-малко три места за паркиране се предвиждат в паркингите с до 50 места;

 - най-малко 4 на сто от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в паркингите с повече от 50 места;

- най-малко 10 на сто от местата за паркиране се предвиждат в паркингите към сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни и производствени дейности, административни сгради. Ако към сградите няма паркинги, местата за паркиране на хора с увреждания се обособяват в близост, където е възможно и няма противоречие със Закона за движение по пътищата.

/доп. с Решение №252 от 16.09.2016 г./

/3/ Паркирането на хора с увреждания в “Синя зона” -  гр. Хасково се осъществява на обозначените за това места и след издаване на безплатна карта за паркиране от Кмета на Община Хасково при следните условия:

1. Картите се издават по образец, съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с увреждания.

2. Лица и деца с трайно намалена работоспособност 50% и над 50% с постоянен/настоящ адрес на територията на Община Хасково, желаещи да ползват картата за безплатно паркиране в “Синя зона’’,  подават заявлението до Кмета на Община Хасково на адрес: гр. Хасково,  пл. ”Общински’’ №1, като към него се прилагат следните документи:

 - Копие на експертизата от ТЕЛК/НЕЛК/ЦЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност /сверява се оригинала при подаване на документите/;

 - Копие от личната карта на лицето с трайно увреждане или удостоверението за раждане на детето /сверява се с оригинала при подаване на документите/;

- Актуална снимка /паспортен формат/ на лицето с трайно увреждане.

 - Копие от големия регистрационен талон на МПС.

 3. Картите за паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания, се издават за срок не повече от срока на експертизата на ТЕЛК/НЕЛК/ЦЕЛК;

/4/ Паркирането на хора с увреждания в “Синя зона” -  гр. Хасково може да е за период не повече от 2 /два/ часа, като по време на паркирането в “Синя зона” на специално определените за тази цел места, притежателят на картата е длъжен да я постави в долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС, откъм вътрешната страна, така че изображението на международния знак “Инвалид” на плътен фон да е ориентирано навън.

 /5/  Служителите на „Тролейбусен транспорт ЕООД – гр.Хасково, могат да правят контролни проверки, доколкото преференциалното паркиране е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и да изискват доказателства от водача на съответното МПС за това, че е паркирано при  и по повод обслужване на лицето, притежател на картата, с която същото МПС е обозначено. /изм. с Решение №745 от 30.01.2015 г./

 /6/ Картата за паркиране се връща веднага след промяна на обстоятелствата или смърт.

 /доп. с Решение №231 от 20.07.2012 г./

Чл. 30.(1) При неспазване на изискванията по чл. 26, службите за контрол, упълномощени от кмета на общината могат да отстранят неправилно паркираното ППС чрез специализирано за целта превозно средство (паяк). /изм. с Решение №502 от 26.03.2010 г./

  (2) Отстранените по реда на ал. 1 автомобили се транспортират до предварително указан паркинг, така че да не се нанасят щети и се освобождават след заплащане на разноските по отстраняването, транспортирането и паркирането. Собственикът или позвателя удостоверяват с подпис след представяне на документ за самоличност и регистрационен талон получаването на автомобила в Дневник за принудително вдигнати автомобили. Размерът на таксите се определя със заповед на кмета на общината. /изм. с Решение №502 от 26.03.2010 г./

 (3) При неправомерно паркиране на местата, визирани в чл. 27, ал.1 и чл.27, ал.6, службите за контрол могат да използват и други технически средства за принудително задържане, без да се нанасят повреди по автомобила, както и за документиране на нарушенията чрез заснемане с фотоапарат и съставяне на протокол за нарушение. Демонтирането на техническо средство за принудително задържане се извършва след заплащане от нарушителя на такса за извършените разноски, определена със Заповед на Кмета на Общината. /доп. с Решение №302 от 22.04.2005 г. и Решение №436 от 27.11.2009 г./

(4) Престоят на репатрирани автомобили над 8 /осем/ часа на паркинга на „Тролейбусен транспорт” на бул. „Съединение”, се заплаща по 1 /един/ лев на всеки следващ час до получаването на автомобила от собственика. /доп. с Решение №170 от 01.06.2012 г./

(5) При изтичане на работното време на „синя зона”, автомобилите, задържани принудително с техническо средство – „скоба”, се репатрират на наказателния паркинг. /изм. с Решение №411 от 26.04.2013 г./

Чл. 31.(1) При неправилно паркирано МПС, в нарушение на чл. 26 и чл. 27, упълномощените от кмета лица могат да издават фиш и в отсъствие на водача.

(2) Общински съвет – Хасково приема Образец на фиша за неправилно паркиране. /изм. с Решение №411 от 26.04.2013 г./

 

 

Глава шеста

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

Чл. 32.Контролът по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от :

 1. Кмета на община Хасково или определени от него с писмена заповед длъжностни лица.
 2. Директорът на ОД на МВР - Хасково или определени от него с писмена заповед длъжности лица.

Чл. 33.(1)Актовете за установяване нарушенията на изискванията на тази наредба се съставят от длъжностните лица, определени от органите по чл. 32.

(2)Наказателните постановления се издават от кмета на общината или определено от него длъжностно лице.

 (3) Установяването на нарушенията, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

Чл.34         Глобите за нарушенията на обществения ред в уличното движение, по тази наредба се определят както следва:

 1. С глоба в размер на 20 лв. се наказват нарушителите по чл.16, ал.1, ал. 2 и 27, ал. 6. /изм. с Решение №710 от 31.10.2014 г./
 2. С глоба в размер на 50 лв. се наказват нарушителите по чл.16,ал.1; чл. 22, ал. 3 и чл.23. /изм. с Решение №587 от 28.03.2014 г./
 3. С глоба в размер от 100 до 500 лв. се наказват нарушителите по чл. 8; чл.9; чл.11; чл.12; чл. 19; чл.22, ал.4; чл. 24, ал.2 и 4.
 4. С глоба в размер на 200 лв. при първо нарушение и 400 лв. при повторно нарушение, се наказват нарушителите по чл.17, т.:2,3,4,6 и 7”.

/доп. с Решение №509 от 26.05.2006 г./

 1. С глоба в размер от 50 до 500 лева се наказват нарушителите по тази наредба за нарушения, за които няма предвидени наказания в чл.34, т.1, т.2, т.3 и т.4 от наредбата.

/доп. с Решение №502 от 26.03.2010 г./

6. Нарушителите по чл.25, ал.4 се наказват с глоба в размер на 50 лева за първо нарушение, до 200 лева при второ нарушение и до 400 лева при трето и всяко следващо. /доп. с Решение №587 от 28.03.2014 г./

 

Чл. 34 а За подправяне, фалшифициране, копиране или преотстъпване на талоните по чл. 27, ал. 2 се налага глоба в размер от 200 до 500 лева.

(2) За подправяне, фалшифициране, копиране или преотстъпване на талоните по чл. 27, ал. 3, предложение първо и чл. 27а, предложение трето се налага глоба в размер от 2000 до 3000 лева.

(3) За подправяне, фалшифициране, копиране или преотстъпване на талоните по чл. 27, ал. 3 предложение второ, предложение трето се налага глоба в размер от 500 до 1000 лева. /доп. с Решение №770 от 27.02.2015 г./

 

 

         Чл. 35.(1) За явно маловажни случаи на нарушение на тази наредба, установени при  извършването им, органите по чл. 33 налагат на място глоба с фиш в размер до 50 лева. /доп. с Решение №308 от 14.12.2012 г./

         (2) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт по реда на чл. 33 от тази наредба. /доп. с Решение №308 от 14.12.2012 г./

         (3) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното й заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на фиша. Самото нарушение се документира с фотоапарат.  /изм. с Решение №572 от 15.12.2017 г./

         (4) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволна в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичния изпълнител. /доп. с Решение №308 от 14.12.2012 г./

         (5) При плащане на глобата, наложена с фиш в 7-дневен срок след издаването му, се дължи 50 на сто от нейния размер. /изм. с Решение №411 от 26.04.2013  г./

         (6) Средствата, събрани от нарушителите по паркирането се внасят в бюджета на община Хасково. /доп. с Решение №308 от 14.12.2012 г. и изм. с Решение  № 411 от 26.04.2013 г./

               

         Чл.36.(1)  При съставяне на актове за административни нарушения по тази наредба, които се отнасят до водача на МПС, контролният талон се отнема и се заменя от акта за нарушението за срок до един месец.

         (2) При връчване на наказателното постановление контролният талон се връща само след доброволно заплащане на наложената глоба.

         /доп. с Решение №749 от 20.07.2007 г./

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1.Административно-наказателна отговорност по тази наредба носят и непълнолетните лица, навършили 16 годишна възраст, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното и да ръководят постъпките си.

§2. За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го направили.

§3. За нарушения, извършени при осъществяване на дейности от предприятия, учреждения, заведения, организации и търговски дружества, административно-наказателна отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

§4. (1)При нарушение на чл. 11 и чл. 12 , освен наложените глоби, нарушителите се задължават в три дневен срок да отстранят предметите или съоръженията.

       (2) Вещите по предходната алинея, които не са отстранени в този срок, се премахват принудително, като се получават от собственика им след заплащане на разходите за тяхното транспортиране и съхраняване.

§5.   Размерът на причинените от нарушителите щети при извършване на нарушение се определят от актосъставителя, вписват се в наказателното постановление и се заплащат заедно с наложената глоба.

§6.   В бюджета на община Хасково се предвиждат ежегодно средства за:

 • подобряване организацията и безопасността на движението;
 • подпомагане издръжката на общинските органи, осъществяващи контрол по тази наредба;
 • други дейности, свързани с прилагането на наредбата.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящата наредба се издава на основание чл.21, ал.1, т. 13 и ал.2 от ЗМСМА (Решение №155 от 23.07.2004 г.) и отменя Наредбата за реда при използване на превозни средства на територията на община Хасково, приета с Решение №194 от 20.10.2000 г. и изменена и допълнена с Решение №317 от 2001 г., Решение №521 от 2002 г.

Настоящата наредба е изменена с  Решение №302 от 22.04.2005 г.; Решение №489 от 28.04.2006 г.; Решение №509 от 26.05.2006 г.; Решение №749 от 20.07.2007 г., Решение №78 от 04.04.2008 г., Решение №116 от 30.05.2008 г., Решение №337 от 19.06.2009 г., Решение №436 от 27.11.2009 г., Решение №502 от 26.03.2010 г., Решение №523 от 30.04.2010 г., Решение №565 от 25.06.2010 г., Решение №170 от 01.06.2012 г., Решение №208 от 22.06.2012 г.,  Решение №231 от 20.07.2012 г., Решение №296 от 23.11.2012 г., Решение №308 от 14.12.2012 г., Решение №411 от 26.04.2013 г. и Решение №587 от 28.03.2014 г. , Решение №609 от 25.04.2014 г., Решение №710 от 31.10.2014 г., Решение №745 от 30.01.2015 г.,  Решение №770 от 27.02.2015 г.,  Решение №788 от 27.03.2015 г.,  Решение №176 от 24.06.2016 г., Решение №252 от 16.09.2016 г. , Решение №572 от 15.12.2017 г.  и Решение №926 от 28.06.2019 г. на Общински съвет -  Хасково.

§2. В срок до 1.10. 2004 година, кметът на община Хасково да организира изпълнението на всички нормативни изисквания, отразяващи промените, приети с тази наредба.

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Приложение 1

 

 

 

О Б Щ И Н А    Х А С К О В О

________________________________________________________

 

 

П  Р  О  П  У  С  К

№……./………

 

                На основание чл. 17 т.1, чл. 20 ал.2 и чл. 20 ал. 3 от Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково  се  РАЗРЕШАВА  на  МПС:

вид………………………………………...,марка…………………………..ДК№……………………, собственост на …………………………………

……………………………………………………………………………………

Влизане в зона  “Център”/Първостепенна улична мрежа

по маршрута: …………………………………………………………………

                  ………………………………………………………………………….............

за времето от……..…до …….... и от ………. до ………. 20…….… година, без право на паркиране.

 

        Пропускът е валиден до …………20…...година.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  е спазването на всички други забрани и режими на движение в зоната.

Забранено е ваденето на копия.

 

 

 

 

 К М Е Т :

                 /подпис;печат/

                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Приложение  2

                                                                                                                   

С  П  И  С  Ъ  К

на улици и пространства включени в “синя зона”

 

Район

                         Местоположение

 Начин на            паркиране 

Брой

   *

А

Ул.”Атон” – от ул.”Цар Калоян до бул.”България” – западна страна

косо

16

А

Ул.”Атон” – от ул.”Сан Стефано” до ул.”6 септември” - западна страна

надлъжно

3

А

Ул.”Пирин” –между ул.”6 септември” и ул.”Сан Стефано”- западна страна

надлъжно

3

А

Ул. “Витоша” – между ул.”6 септември” и ул. “Сан Стефано – източна страна

надлъжно

6

А

Ул.”Ст. Караджа”- между бул.”България” и ул.”Сан Стефано” – западна и източна страна

надлъжно

 

19

А

 

А

 

 

 Б

 

 

 

 Б

 

 

 

 Б         

 

 

 

 Б

Паркинг на ул. „Пирин” зад Райфайзенбанк

_____________________________________________________________

Ул. „Скопие”

_____________________________________________________________

Ул. „Одрин” – западната страна от кръстовище с ул. „Малъ тепе” до кръстовище с бул. „Съединение”

 

Ул. „Ал.Стамболийски” от пл. „Свобода” до кръстовище с ул. „Ивайло

 

 

 

 

Ул. „Ал.Стамболийски” от кръстовище ул. „Ивайло” до бул. „Съединение”, източна страна

 

 

Ул.”Ст. Караджа”- между ул. “Сан Стефано” и ул.”В. Търново” –  западна страна

 

 

______________________

 

______________________

надлъжно

 

 

 

надлъжно

(2 бр. места западна страна и 1 бр. източна страна)

 

 

надлъжно

 

 

 

 

косо

 

 

 

35

 

_______

15

________

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

9

 

 

 

 

22

 

 

Б

Ул.”В. Търново”- от ул.”Пирин “ до ул.”Ст. Караджа” - северна страна

надлъжно

18

Б

Ул.”Атон” –южно от ул.“В. Търново”-западна страна

напречно

 5

Б

Пространството, северно от бл.5-7 на ул.”Сан Стефано” и ул. “Атон”. - северно и южно

напречно

22

Б

Ул. “Пирин” – от ул.”Сан Стефано” до ул.” В.Търново” – източна и западна страна

напречно

 

18

Б

Ул.”Омуртаг” – от бул.”Съединение” до ул. “Узунджово”-източна и западна страна

надлъжно

косо

18

Б

Пространството между ДСК (пл.”Свобода”) и сграда офис Райфайзенбанк (бивша ф-ма „Марса”) пл. „Свобода” 3, северно от площад „Свобода”

източно и западно надлъжно по едно място

 2

Б

  

Ул.”Ивайло” от кръстовище с ул. „Ал.Стамболийски” южна страна

 

 

надлъжно

 

 

 

 

4

В

Ул.”Г. Кирков” – от хотел “Аида” до бул.“Съединение” – западна страна

надлъжно

20

В

Ул.”В. Друмев”- от ул.”Г. Кирков” до ул.”Кл.Охридски” – източна страна

надлъжно

 5

В

Ул.”Х.Димитър” – от ул.”Г. Кирков” до бул.”Раковски”- южна страна

надлъжно

5

В

Ул. “Три уши” – западна част –южна страна

косо

10

В

Ул.”Климент Охридски” – от бул.”България” до пл. “Атлантически” – южна страна

надлъжно

 

8

В

Ул.”В.Друмев”- от ул. “Кл.Охридски” до Стоматологичен център І - западна страна

косо

 

12

Г

Ул. „Иван Вазов” от кръстовище ул. „Добруджа” до кръстовище с ул. „П.Р.Славейков” източна страна

надлъжно

14

 

Г

Ул. „Иван Вазов” от кръстовище ул. „П.Р.Славейков” до кръстовище ул. „Хр.Ботев” западна страна

надлъжно

10

Г

Ул.”П.Р.Славейков” от бул.”България” до ул.”Ив. Вазов” – северна страна

косо

 

16

Г

Ул.”Арда” – от бул.”България” до ул.”Добруджа”- източна страна

напречно

 

15

Г

Ул.”Панаира”

надлъжно

15

 

Г

Ул.”П.Р.Славейков”

косо

15

 

Г

Ул.”Добруджа” от EVN до пицария “Уно Пю”

надлъжно

20

 

Г

Бул.”България” – от кръстовище с ул. „Арда” до кръстовище с ул. „Мара Гидик”

надлъжно

11

 

Г

Ул. “Цар Калоян”

косо

35

 

Г

Ул. “Узунджово”

косо

15

 

Г

Ул. “Малъ тепе”

надлъжно

10

 

Г

Пл. “Спартак”

косо

12

 

Г

Ул. „Козлодуй” /от западния край на ул. „Ал.Танев”

 

15

Г

Ул. „Козлодуй” /от източния край на ул. „Ал.Танев”

 

7

               

Г

Ул. „Македония”

 

11

 

Г

Бул. „Г.С.Раковски”

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

  

                                                                                                                    Приложение 3

 

                        ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

                               Т А Л О Н

 

                за паркиране в зона „ЦЕНТЪР”

 

 

        Сигн. МФ                                № …………

 

        2004  год.                           2006 год.

       

        2005 год.                            2007 год.

 

 

 

Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември Декември

 

 

 

 

 

       РАЙОН: …………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Приложение 4

 

        О Б Щ И Н А Х А С К О В О / HASKOVO MUNICIPALITY

 

                        ГЛОБА С ФИШ № /TRAFFIC TICKET No………….

Днес/Today,   20... год. в гр. Хасково/in city of Haskovo подписаният/ the undersigned 

/име, презиме и фамилия/ name, father’s name, surename/

на длъжност/ at official position        

при/ in            

установих, че / witnessed that    с МПС с ДК№ / with  vehicle with plate licence No          

в гр.Хасково/ in city of Haskovo,   на ул./бул./ address: street/ blvd

е извършено нарушение на чл……..         

от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, поради което на основание чл.167, ал.2 от ЗДП и чл.35, ал.1 от посочената Наредба на ОбС- Хасково се налага глоба в размер на…………….        /…………………/ лв./.

Фишът е издаден на основание на чл. 35 ал.3 от Наредбата и чл. 31 от посочената Наредба на ОбС - Хасково и се счита за връчен на нарушителя.

Is committed a violation under article   

from the Regulation about the public peace in using of motor vehicle and ensuring the security of the movement on the territory of municipality Haskovo and on the grounds of art 167, paragraph 2 of the Road Traffic Act and art.35, paragraph 1 from the pointed Regulation of Municipal Coun¬cil - Haskovo  is imposed a fine in the amount of.   

BGN. The traffic ticket is issued on the grounds of art.35, paragraph 3 from the Regulation and art.31 from the pointed Regulation of Municipal Council- Haskovo and is considered as delivered to the offender.

При присъствие/отсъствието на водача/ собственика на МПС, извършил нарушението фишът се издава на основание чл. 35 ал. 1/3 от Наредбата

At the presence/ absence of the driver/owner of the vehicle, committed the violation, is issued a traffic ticket according to art.35, paragraph 1/3 from the Regulation: …………………………………………………………………………………………………………… ЕГН/ID……………………………………………………….

Постоянен адрес / permanent address,…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….        ,…………………………………..

Съставител/Issuing Officer:…………………………..

 

Получих екземпляр от глобата с фиш/ I received a copy of the traffic ticket………...........................................................................................

(име, фамилия/ first, last name)

Нарушител/ Offender:……………………….

Глобата се заплаща в Център за обслужване на клиенти  на община Хасково, пл. “Общински” 1, по банков път в Райфайзенбанк, клон Хасково, IBAN BG05RZBB91558420000107, код 446500, BIC - RZBBBGSF . Съгласно чл.35, ал. 4 от Наредбата, издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването  му, се смята за влязло в сила наказателно постановление. При плащане на глобата наложена с фиш в 7-дневен срок от закрепването на уведомлението, се дължи 50 на сто от нейния размер.

The fine should be paid in the Customer Service Center of municipality Haskovo, sq. Obshinski 1 or by bank transfer in Raiffeisenbank, branch  Haskovo, IBAN BG05RZBB91558420000107, code 446500, BIC - RZBBBGSF. Under the terms of art.35, paragraph 4 from the Regulation, an outstanding ticket the fine by which is not paid within seven days of the date of issuing, shall be regarded as enforceable penalty decree. Upon payment of the fine, imposed by traffic ticket, within 7 days after its issue, 50% of the size of the fine is due.